Algemene Voorwaarden Eventtentverhuur.nl

Algemene Voorwaarden Eventtentverhuur.nl


Artikel 1 Definities

Verhuurder: Eventgroup BV, handelend onder eventtentverhuur.nl, gevestigd Wetterwille 9 unit 18, 8401GB Gorredijk;
Huurder: iedere (potentiële) wederpartij van verhuurder;
Overeenkomst: de schriftelijke bevestiging door verhuurder van een bestelling, dan wel de aanvaarding door huurder van de niet herroepen offerte van de verhuurder, dan wel bij gebreke daarvan de factuur of leveringsbon.

Artikel 2 Toepasselijkheid


Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte of aanbieding van verhuurder en op iedere overeenkomst tussen verhuurder en huurder, behoudens en voor zover door verhuurder schriftelijk van deze voorwaarden is afgeweken, met uitsluiting van door huurder gehanteerde algemene voorwaarden.

Artikel 3 Offertes

De door verhuurder uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, tenzij verhuurder uitdrukkelijk schriftelijk anders heeft bepaald. Verhuurder is gerechtigd een vrijblijvende offerte te herroepen binnen 3 werkdagen na aanvaarding van deze offerte door Huurder. In dat geval komt tussen partijen geen overeenkomst tot stand.

Artikel 4 Huurprijs

4.1 Stretchtenten en accessoires: alle door verhuurder gehanteerde prijzen zijn onder voorbehoud, exclusief BTW, exclusief transport, exclusief reiskosten, verzekering en overige kosten in welke vorm dan ook. De prijs wordt berekend per stuk gehuurd goed en geldt voor de tevoren overeengekomen huurperiode.

4.2 Voor het leveren van huurmaterialen worden transport- en reiskosten in rekening gebracht, vastgesteld door de kilometerafstand en de reistijd tussen verhuurder en de plaats van bestemming vermenigvuldigd met de geldende kilometervergoeding. Het gaat dan om de kilometers vanaf bovengenoemd adres van verhuurder. Dit betekent bij brengen/opbouw en halen/afbouw een totaal van vier maal de enkele afstand. Alle extra kilometers die gemaakt moeten worden buiten de schuld van de verhuurder om zullen in rekening worden gebracht.

Artikel 5 Betaling, verzuim en annulering

5.1 Betaling dient vooraf op een bankrekening van de verhuurder te geschieden uiterlijk binnen 14 dagen na bestelling van de tent(en) en/of andere huurmaterialen. Betaling van de bijkomende kosten op grond van het vuil of beschadigd retouren van de gehuurde materialen dient binnen 14 dagen te geschieden na het ophalen van de gehuurde materialen, voor zover de op grond van artikel 7 te betalen borgsom niet toereikend is. Tenzij anders schriftelijk afgesproken.

5.2 Na het verstrijken van de betalingstermijn is de huurder van rechtswege in verzuim en zijn alle vorderingen van verhuurder op de huurder onmiddellijk opeisbaar en heeft verhuurder het recht de uitvoering van overeenkomsten op te schorten, totdat de huurder aan alle opeisbare verplichtingen heeft voldaan. In geval van overlijden, het voornemen tot aanvraag of aangifte van faillissement, surséance van betaling of het voornemen tot een onderhandse schuldsanering of liquidatie van de (onderneming van de) huurder zijn de verplichtingen van huurder onmiddellijk opeisbaar.

5.3 Zodra de huurder in verzuim is, is hij een rente verschuldigd van 1,5% per maand, of gedeelte daarvan. Alle kosten van verhuurder ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte komen vanaf dat moment voor rekening van de huurder. In dat geval is de huurder een vergoeding verschuldigd van 10% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 115,-. Indien verhuurder aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

5.4 Door de huurder gedane betalingen strekken eerst ter afdoening van de verschuldigde rente en kosten, en vervolgens van de opeisbare facturen die het langst openstaan. Alle betalingen door huurder dienen te geschieden zonder enig recht op opschorting, korting of verrekening.

5.5 Annuleringsvoorwaarden:
- Annuleert huurder meer dan 45 dagen voor de dag van ter beschikkingstelling, worden er geen annuleringskosten in rekening gebracht.
- Annuleert huurder meer dan 14 dagen voor de dag van ter beschikkingstelling, word er 50% annuleringskosten in rekening gebracht.
- Annuleert huurder tussen 14 en 3 dagen voor de dag van terbeschikkingstelling, bedragen de kosten 75% van de totale factuur.
- Annuleert huurder 3 dagen of korter voor de dag van ter beschikkingstelling, bedragen de annuleringskosten 100%.


Artikel 6 Uitvoering

6.1 Bij uitvoering van de overeenkomst is verhuurder gerechtigd tot ter beschikkingstelling van geringe afwijkende of soortgelijke huurmaterialen, zonder dat dit grond voor ontbinding van de overeenkomst oplevert.

6.2 Alle door de verhuurder bezorgde huurmaterialen worden op de door huurder opgegeven plaats van bestemming op de werkplek afgeleverd, en zoals overeengekomen opgebouwd.

6.3 Onder werkplek wordt verstaan, de plaats waar de terbeschikkingstelling dient te gebeuren, deze plaats moet direct bereikbaar zijn voor de bestelwagens van verhuurder, dan wel een laad- of lospunt op maximaal 50 meter afstand. Voor de terbeschikkingstelling op een andere plaats dan de werkplek kan een toeslag in rekening worden gebracht.

Artikel 7 Borg

Huurder is aan verhuurder een borg verschuldigd, welke door de verhuurder wordt vastgesteld. De borg wordt verrekend met de kosten die voortvloeien uit de verplichtingen van artikel 5.1, 6.3 en 10.3 van deze algemene voorwaarden. De borg minus eventuele te verrekenen kosten wordt binnen 14 werkdagen na inleveren huurmaterialen terug betaald.

Artikel 8 Verzekeringen

8.1 De tenten en accessoires zijn tijdens bezit van huurder niet verzekerd, Huurder dient hier zelf zorg voor te dragen.
8.2 De overige materialen en accessoires zijn tijdens bezit van huurder niet verzekerd, huurder dient hier zelf zorg voor te dragen.

Artikel 9 Reklames

9.1 De door verhuurder ter beschikking gestelde huurmaterialen worden geacht aan de overeenkomst te beantwoorden.

9.2 De huurder dient op het moment van ter beschikkingstelling van de huurmaterialen te onderzoeken of de zaken beantwoorden aan de overeenkomst en dient eventuele gebreken onmiddellijk, althans binnen 3 uur na in ontvangstneming, gespecificeerd schriftelijk aan verhuurder te berichten. Vanaf het moment van in gebruik nemen van de huurmaterialen vervalt het recht tot reclameren.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1 De verhuurder is slechts aansprakelijk voor directe schade die is veroorzaakt door haar opzet of grove schuld. Iedere aansprakelijkheid van de verhuurder is beperkt tot de netto factuurprijs. 

10.2 Schade in welke vorm dan ook ontstaan door het verankeren van gehuurde tenten aan de werkplek zijn voor rekening van de huurder.

10.3 Vanaf het moment van terbeschikkingstelling van de huurmaterialen waaronder emballage is de huurder volledig aansprakelijk voor verlies, beschadiging, breuk en iedere kwaliteitsvermindering van de huurmaterialen door welke oorzaak dan ook en is zij gehouden alle hieruit voortvloeiende schade aan de verhuurder te vergoeden. De schade wordt bij aankomst in het magazijn van verhuurder door verhuurder vastgesteld. Deze vaststelling door de verhuurder is voor partijen bindend.

10.4 Indien bij ter beschikking stelling op verzoek van huurder de huurmaterialen op een andere plek dan de werkplek ter beschikking moeten worden gesteld, komt alle schade die ontstaat naar aanleiding van de uitvoering van dit verzoek voor rekening en risico van huurder.

Artikel 11 Overmacht

11.1 Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan verhuurder zijn toe te rekenen. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: stormachtig weer ≥ windkracht 6, vertragingen, geen of onvolledige aflevering door huurders van verhuurder, niet voorziene stagnatie bij toeleveranciers of andere derden, stakingen, algemene vervoersproblemen en het niet kunnen verkrijgen van voor de nakoming van verhuurder van de overeenkomst benodigde zaken of diensten.

11.2 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van verhuurder opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door verhuurder niet mogelijk is, langer duurt dan 24 uur zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat in dat geval enige verplichting tot schadevergoeding bestaat of ontstaat

11.3 Indien verhuurder bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds ter beschikking gestelde, dan wel het gedeelte dat ter beschikking kan worden gesteld afzonderlijk in rekening te brengen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 12 Ontbinding

Verhuurder heeft het recht de overeenkomst met huurder onmiddellijk, zonder in gebreke stelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden indien:- Huurder niet aan zijn opeisbare verplichtingen jegens verhuurder voldoet;- na sluiting van de overeenkomst aan verhuurder ter kennis gekomen omstandigheden verhuurder goede grond geven te vrezen dat huurder niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.

Artikel 13 Geschilbeslechting en Rechtskeuze

Elk geschil tussen verhuurder en huurder zal, in geval de Rechtbank bevoegd is, in eerste instantie worden beslecht door de Arrondissementsrechtbank te Leeuwarden. Op elke overeenkomst tussen verhuurder en huurder is uitsluitend Nederlands recht

Artikel 14 Privacy

Verzamelen van persoonlijke informatie
Als bezoeker van de website van Kamale, kunt u deelnemen aan verscheidene activiteiten zonder persoonlijke gegevens te verstrekken. Als u zich echter registreert als, Kamale-klant dan kunt u de website gebruiken om producten of diensten te bestellen en reserveringen te maken. Wij verzamelen dan mogelijk de volgende persoonlijke gegevens over u om u deze diensten te kunnen aanbieden:
• contactgegevens zoals uw naam, bedrijfsnaam, telefoonnummer, adres en emailadres;

Afhankelijk van de reservering wordt bepaalde informatie die we van u vragen, aangeduid als verplicht en andere als optioneel. Als u de verplichte gegevens voor een bepaalde reservering niet invult, kunnen we de reservering niet aannemen.
Zoals bij de meeste websites kan Kamale of kunnen subverwerkers van derden die toestemming hebben van Kamale, bepaalde technische en routeringsinformatie over uw computer verzamelen wanneer u de website gebruikt om uw gebruik van de website en bijbehorende diensten te vergemakkelijken. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat we omgevingsvariabelen zoals browsertype, besturingssysteem, CPU-snelheid en het internetprotocoladres (IP-adres) van uw computer bijhouden. We gebruiken deze omgevingsvariabelen om de manier waarop u de site en bijbehorende diensten gebruikt, te bekijken en te vereenvoudigen. Kamale gebruikt ook omgevingsvariabelen om verkeerspatronen op de website te meten. Om een beter begrip te krijgen van de behoeften van onze bezoekers kan het zijn dat we zulke informatie af en toe linken aan uw persoonlijke gegevens.
Om fouten in onze database te beperken, onze gebruikers te valideren, en misbruik van ons systeem te voorkomen, kan het zijn dat we af en toe de persoonlijke gegevens die u hebt ingevoerd aanvullen met informatie van derden. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat we uw contactgegevens aanvullen met adresgegevens die worden verstrekt door PostNL, om uw informatie te kwalificeren en fouten in onze database te voorkomen. Het kan zo zijn dat we de informatie die we direct van u verzamelen aanvullen met informatie die is opgeslagen in databasen van derden, zoals demografische gegevens of bedrijfsinformatie, om de kans te vergroten dat enig promotiemateriaal dat we naar u sturen relevant en interessant voor u is.

Uw persoonlijke gegevens en privacyvoorkeuren bijwerken.
Op aanvraag zal Kamale u informatie bieden over of we enige van uw persoonlijke gegevens in bewaring hebben of namens een derde partij verwerken. Neem contact met ons op via info@eventtentverhuur.nl als u deze informatie wilt aanvragen.
U hebt het recht te allen tijde uw persoonlijke gegevens en privacyvoorkeuren in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Uit veiligheidsoverwegingen kunnen bepaalde persoonlijke gegevens alleen worden gewijzigd door contact op te nemen met de ondersteuning. We proberen binnen redelijke tijd te reageren op uw verzoek.

Hoe uw persoonlijke gegevens worden gebruikt.
Kamale gebruikt uw gegevens om reserveringen te kunnen bevestigen, te voldoen aan onze juridische verplichtingen en onze nieuwsbrief te versturen. Uw persoonlijk identificeerbare informatie wordt niet gedeeld met of verkocht of verhuurd aan derde partijen op een andere manier dan beschreven in dit privacybeleid. Kamale kan deze informatie voor het volgende gebruiken:
• uw financiële transacties te verwerken;
• u bevestigingen te sturen voor een reservering.;
• te antwoorden op vragen en problemen;
• door u opgevraagde informatie te sturen;
• u op de hoogte te houden van speciale aanbiedingen van Kamale;
• promoties te beheren waaraan u deelneemt;
• u op de hoogte te houden via onze nieuwsbrief;
• te voldoen aan onze behoeften met betrekking tot onderzoek om onze website, diensten en het aanbod te verbeteren;
In bepaalde situaties kan Kamale worden verplicht om persoonsgegevens bekend te maken. Het kan zijn dat we informatie over u vrijgeven als we vaststellen dat een dergelijke vrijgave noodzakelijk is voor nationale veiligheid, rechtshandhaving, of andere zaken van algemeen belang.

Informatie delen met dienstverleners/agenten.
Kamale deelt persoonlijke gegevens met bepaalde bedrijven die namens ons diensten leveren. We delen enkel de persoonlijke gegevens die noodzakelijk zijn voor hen om deze diensten te leveren. We eisen van elk bedrijf waarmee we deze persoonlijke informatie mogelijk delen, dat ze de gegevens beschermen op een manier die overeenstemt met dit beleid en dat ze het gebruik van zulke persoonlijke informatie beperken tot de prestaties of diensten voor Kamale.
Persoonlijke informatie wordt door ons niet doorverkocht of op andere wijze verstrekt aan andere bedrijven voor de marketing van hun eigen producten of diensten.

Bewaren van gegevens.
We bewaren uw informatie zolang uw informatie nodig is om u reserveringenen bestellingen te kunnen aanbieden of dit vereist is om te voldoen aan onze juridische verplichtingen. Als u uw account wenst te verwijderen of als u verzoekt dat wij uw informatie niet langer gebruiken om u diensten aan te bieden, kunt u contact opnemen met info@eventtentverhuur.nl We proberen binnen 30 dagen te reageren op uw verzoek. We bewaren uw informatie en gebruiken deze indien nodig om te voldoen aan onze juridische verplichtingen, om geschillen op te lossen en onze overeenkomsten op te leggen.

Bescherming van uw persoonlijke gegevens.
We streven ernaar de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt, te beschermen. Dit doen we zowel tijdens de verstrekking van de gegevens als na de ontvangst ervan. Geen enkele methode om informatie via internet over te maken of elektronisch te bewaren is echter 100% veilig. Hoewel we rekening houden met de gevoeligheid van de persoonlijke informatie die we verzamelen, verwerken en opslaan, en met de huidige staat van de technologie om deze maatregelen te gebruiken om uw persoonlijke informatie te beschermen, kunnen we geen absolute veiligheid garanderen.
Als u vragen hebt over veiligheid op onze websites, kunt u via het volgende e-mailadres contact met ons opnemen info@eventtentverhuur.nl

Cookie- en trackingtechnologieën.
De site kan automatisch informatie verzamelen als u aan het bladeren bent, zoals internetserviceprovider, browsertype en -versie, besturingssysteem en apparaattype, gemiddelde tijd besteed op onze site(s), bezochte pagina‘s, de door u verkregen informatie, het internetprotocoladres (IP-adres) gebruikt om uw computer met het internet te verbinden en andere relevante gegevens. Dergelijke informatie wordt ook wel een webanalyse of clickstreamdata genoemd.
We kunnen deze automatisch verzamelde logboekinformatie combineren met andere informatie die we over u verzamelen. We doen dit om onze geboden services te verbeteren, om onze marketing en analyses te verbeteren en om sitefunctionaliteit te leveren.
Technologieën zoals cookies, bakens, tags en scripts worden door Kamale en onze partners, analyse-services en service gebruikt om sitefuncties en -functionaliteit te leveren. Deze technologieën worden gebruikt voor trendanalyse, sitebeheer, het volgen van gebruikers door de site en om demografische informatie over onze gebruikersbasis als geheel te verzamelen. We kunnen rapporten gebaseerd op het gebruik van deze technologieën van deze bedrijven op zowel individuele als samengevoegde basis ontvangen.
• Een cookie is een klein, uniek tekstbestand dat een website naar uw computer kan sturen als u een site bezoekt. We kunnen sessiecookies gebruiken, welke worden verwijderd als een gebruiker zijn of haar browser afsluit, en/of permanente cookies, die op de computer van de gebruiker blijven staan totdat ze handmatig worden verwijderd. De meeste browsers kunnen u waarschuwen dat er cookies worden gebruikt of cookies in het geheel weigeren. Als u niet wilt dat we cookies gebruiken in uw browser, kunt u uw browser instellen om cookies te weigeren of om u een melding te sturen als een website een cookie op uw computer probeert te plaatsen. Het afwijzen van cookies kan gevolgen hebben voor uw mogelijkheden om de site te gebruiken.
We geven u de mogelijkheid voor het delen van informatie zoals berichten, foto’s en video’s van Kamale. Houd er wel rekening mee dat we geen controle hebben over de handelingen van anderen met wie u besluit uw pagina’s en gegevens te delen.

Wijzigingen in het privacybeleid.
Kamale behoudt zich het recht voor het privacybeleid van tijd tot tijd te wijzigen naar eigen goeddunken en bericht hierover op de thuispagina van de website wanneer we materiële wijzigingen doorvoeren in het privacybeleid en dit voordat de wijziging van kracht wordt. Als u vanwege deze wijzigingen de manier wilt aanpassen waarop Kamale uw persoonlijke gegevens kan gebruiken, kunt u dit doen door een mail te sturen naar info@flextent-huren.nl

Links naar sites van derden.
Op onze site staan links naar andere websites waar mogelijk een ander privacybeleid geldt dan dat van kamale. Als u persoonlijke gegevens op een dergelijke site plaatst, wordt die informatie behandeld conform het privacybeleid van de betreffende site. We raden u aan om het privacybeleid van sites die u bezoekt aandachtig te lezen.

Widgets voor sociale media.
Onze website hanteert mogelijk sociale-mediafuncties, zoals de knop Vind ik leuk van Facebook en widgets, zoals de knop Delen of interactieve miniprogramma`s die op onze site worden uitgevoerd. Deze functies kunnen uw IP-adres verzamelen, bijhouden welke pagina`s u bezoekt op onze site en een cookie plaatsen opdat de functie goed werkt. Sociale media-functies en -widgets worden of extern of direct op onze site gehost. Op uw interacties met deze functies is het privacybeleid van het bedrijf dat de functie heeft geleverd van toepassing.

Single sign-on
U kunt mogelijk op onze site inloggen met aanmelddiensten zoals Facebook, instagram of een Open ID-provider. Deze diensten verifiëren uw identiteit en bieden u de optie om bepaalde persoonlijke gegevens met ons te delen, zoals uw naam en e-mailadres, om ons aanmeldformulier al gedeeltelijk in te vullen. Diensten zoals Facebook, instagram bieden u de optie om informatie over uw activiteiten op deze website op uw profielpagina te posten om dit te delen met andere personen binnen uw netwerk.

Kinderen
Het is niet onze bedoeling persoonlijke gegevens te verzamelen van minderjarigen. Voer geen informatie in op deze site en maak geen gebruik van onze diensten als u jonger bent dan 18.

Privacyklachten
kamale neemt de zorgen betreffende privacy van haar gebruikers serieus. Als u denkt dat Kamale zich niet heeft gehouden aan het privacybeleid met betrekking tot persoonlijke gegevens, kunt u een brief sturen naar Eventgroup BV, Wetterwille 9 unit 18, 8401GB Gorredijk. Omschrijf in uw brief zo gedetailleerd mogelijk de manieren waarop u denkt dat het privacybeleid van Kamale niet werd nageleefd. We zullen uw klacht meteen onderzoeken en zo snel mogelijk contact met u opnemen.